1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom, hogy http://davidpeter.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban:

„Weboldal”) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak

rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem. A személyes adatok kezeléséről a

tájékoztatást az alábbiakban adom meg a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) és a vonatkozó egyéb

jogszabályok szerint.

1. Adatkezelő: Dávid Péter (1132 Budapest Röntgen utca 5)

2. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása önkéntes. Az alábbi személyes adatokat kezelem az itt megjelölt

célból és időtartamig.

2.1. Telefonos bejelentkezés esetén

Kezelt adatok: név, telefonszám.

Adatkezelés célja: Telefonos kapcsolattartás.

Időtartama: Az ön által kért törlésig.

2.2. Online bejelentkezés esetén

Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám.

Adatkezelés célja: Telefonos és elektronikus kapcsolattartás.

Időtartama: Az ön által kért törlésig.

2.3. Számlázási adatok megadása esetén

Kezelt adatok: név, cím.

Adatkezelés célja: Számlaadás.

Időtartama: 8 év.

3. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását az adott

szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása.) használatával adja meg.

Az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A

vissszavonás joga indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen gyakorolható.

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a személyes adatok harmadik személy részére

nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.

Adatait a lehető legbiztonságosabban  tároljuk!

5. Más honlapokról beágyazott tartalmak

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján –

más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. A külső forrásból származó

beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy

másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról,

sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott

tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal

és be vagyunk jelentkezve az oldalra. Ezek az oldalak nem állnak az ellenőrzésem

alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért semmiféle felelősséget nem vállalok.

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáférési jog: Kérésére tájékoztatást adok arra vonatkozóan, hogy személyes

adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy

hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint a GPRD rendelet 15. cikke

szerinti információkhoz, ideértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok

kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit vagy azok kategóriáit, automatizált

döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos információkat, az adatkezelés

időtartamát, az adatok forrását, a panasztételi joggal, valamint a jelen 7. pont szerinti

adatkezelési jogokkal kapcsolatos információkat. A személyes adatokról Ön jogosult

másolatot kérni.

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általam kezelt személyes adata nem

felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot soron kívül helyesbítem,

valamint a hiányos adatai kiegészítését is kérhez.

Törléshez való jog: kérésére törlöm a személyes adatait a nyilvántartásomból,

amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap.

Adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozom a személyes adatai

kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes

adatok pontosságát;

-Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését, és e helyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

- Nekem mint adatkezelőnek már nincs szükségem a személyes adatokra

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelői jogos indokaim

elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az Ön személyes adatait, a tárolás kivételével, csak az Ön

hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,

vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből

lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

Ebben az esetben az Ön adatai ebből a célből a továbbiakban nem kezelhetők.

Amennyiben az adatai kezelésére statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy

a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen,

kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében

van szükség.

 

7. Kapcsolati adatok:

Az oldal adatkezelési tisztviselője Dávid Péter , Cím:1132 Budapest  Röntgen utca  5, telefon: +36 30 2828551, email: gyogymasszorpeter@gmail.com

8. Jogorvoslati lehetőségei:

– panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email:

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) , ha az Ön megítélése szerint a

személyes adatai kezelése sérti a hatályos jogszabályokat; illetve

– jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint

az adatkezelő tevékenységi helye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti

tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

Hatályos: 2018. május 25.-től